Công bố thông tin

29/09/2020

CBTT ông Hoàng Minh Sơn – Cổ đông/thành viên HĐQT không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Nhựa VN

Công bố thông tin Related