Công bố thông tin

08/05/2020

Thông báo số 23.20 của HĐQT Công ty CP Nhựa VN về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công bố thông tin Related