Công bố thông tin

14/05/2020

Thông báo số 856/TN-CNVSD ngày 12/5/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Nhựa Việt Nam

Công bố thông tin Related