Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

1. Mô hình quản trị Công ty

  • Mô hình quản trị của Công ty gồm Đại hội Đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc.
  • Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể.

2. Cơ cấu bộ máy quản lý

Picture1

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ